SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

1. Genç İşçi / Çalışma Saatleri
Çalışanlar ve işveren arasında sosyal hakların ve çalışma düzeni konusunda toplantı yapılması planlanmaktadır.
Genç işçi çalışma saatleri 40 saat, 18 yaş üstü çalışma saatleri 45 saattir.

2. Toplu Sözleşme / Sendika Hakkı
Çalışanlarımıza toplu sözleşme hakkı ve sendikaya üye olma hakları verilmiştir. “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde”
çalışanlarımızın bu hakları kullanabileceği belirtilmiştir.

3. Örgütlenme
Çalışanlarımız örgütlenerek toplu sözleşme hakkı ve sendikaya üye olma hakları verilmiştir. Çalışanlarımız
örgütlenme, toplu sözleşme hakkı olduğunu ve sendikaya üyeliği haklarını olduğunu bilir ve bu konuda herhangi
bir baskı yapılmamaktadır. Toplu sözleşme, sendika ve örgütlenme özgürlüğü ilkeleri gibi uluslararası düzeyde
tanınmış insan haklarına saygı duyarız ve uygularız.

4. DİNLENME GÜNLERİ ve TATİLLER
Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. Haftada altı gün
çalışan personele bir gün hafta tatili verilir.

5. İŞE ALMA ve İSTİHDAM
Firmamız yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve
belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

6. İŞ SÖZLEŞMESİ (İŞVEREN SÖZLEŞMELERİ)
Firmamız ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları
içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
ve Fazla Çalışma Muvafakatnamesi “imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışan verilir, oryantasyon
eğitimi ile Firmamız ve işin gerektirdiği tüm kural ve kaideler ilgili personele aktarılmaktadır.

7. İŞ ve İŞÇİ DİSİPLİNİ
Firmamız tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket,
çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulanmamaktadır. Tüm çalışanlarımız çalışma
prosedürü talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütmektedirler.

8. ZORLA ÇALIŞTIRMA (GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA)
Firmamız, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yaptırmamaktadır. Firmamızdaki çalışma esasları gönüllülük esasına
dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya
erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunmakta ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulmaktadır.

9. ÇOCUK İŞGÜCÜ (REŞİT OLMAYAN ÇALIŞANLAR)
Firmamızda hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilmemektedir. Stajyer, kursiyer vs. gibi zorunlu haller dışında ulusal
ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınmaktadır.

10. AYRIMCILIK (EŞİTLİKÇİ YAKLAŞIM)
Firmamız, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer vermektedir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini
sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Yönetim olarak kuruluşumuzu ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal
köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde
ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız. Firmamız için
personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak
yapılmaktadır.

11. ETİK İŞ DAVRANIŞI
Firmamız hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermemektedir.

12. ÇALIŞMA SAATLERİ ve ÜCRETLER (ÜCRET / MAAŞ)
Firmamız, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret,
çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk
içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün
olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabalar desteklenmektedir. Ücret/maaş, terfi etme konularında cinyet,
din, dil, ırk ayrımcılığı firmamızda yapılmamaktadır. Firmamızda en düşük maaş asgari ücrettir.

13. SAĞLIK ve GÜVENLİK
Firmamız, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza,
yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve
verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Firmamızda, şiddetin, tacizin,
tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. Firmamızda yasal
mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanmaktadır.

14. TOPLUM ve PAYDAŞLARLA BAĞLILIK
Firmamız, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak
iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek
çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak
bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında,
paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü vermekteyiz.çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öne

15. YABANCI UYRUKLU İŞÇİ ÇALIŞTIRMA (YABANCI İŞÇİLERİN İSTİHDAMI)
Firmamızda, yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri
anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal
mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. Firmamız tarafından
yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. Firmamız, yasadışı (kaçak) işçi çalıştırmamaktadır